POLITYKA PRYWATNOŚCI

Cel przetwarzania danych osobowych

Pozyskane dane osobowe w zakresie podanym w kwestionariuszu osobowym przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji Konkursu Historycznego „Chcieliśmy tylko wolnej Polski!” oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym do celów archiwizacyjnych.

Podstawa prawna

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w art. 6 ust. 1 lit c, e i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administrator Danych Osobowych:

Urząd Miejski w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2 oraz Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania, 
ul. Rękodzielnicza 1, 54-135 Wrocław.

Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne 
i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności 
i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni przez Administratora danych:

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dębicy oraz Stowarzyszenia Oświaty i Wychowania, Fundacji Historia–Pamięć–Edukacja we Wrocławiu, Instytutu Pamięci Narodowej oraz następujące podmioty przetwarzające dane: kurierzy, operatorzy pocztowi, sądy, organy władzy publicznej w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Okres przechowywania danych osobowych

Zawarte w kwestionariuszu osobowym dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Uprawnienia

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych prosimy zgłaszać na adres:
iod@chcielismywolejpolski.pl